Vážení klienti, z pracovných a rodinných dôvodov momentálne až do odvolania neprijímam nové zákazky. Ďakujem vám za vaše pochopenie. (Zuzana Bittnerová)


Príklady prekladaných dokumentov:

 • Dovoz vozidiel zo zahraničia

  technický preukaz, osvedčenie o evidencii - časť I a II, kúpna zmluva, faktúra, osvedčenie o zhode, osvedčenie o typovom schválení ES/EHK, ...

 • Matričné a rodinné záležitosti

  rodný list, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa, osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, sobášny list, rodinná knižka (Švajčiarsko), úmrtný list, kremačný certifikát, návrh na rozvod, rozsudok o rozvode, dohoda o určení výživného, ...

 • Úradné doklady a úkony

  splnomocnenie, osvedčenie o pravosti podpisu, čestné vyhlásenie, notárske osvedčenie, apostille, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas, ...

 • Štúdium

  potvrdenie o návšteve školy, vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, potvrdenie o štúdiu, výpis študijných výsledkov, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, dodatok k diplomu, diplom o špecializácii, osvedčenie o špecializačnom štúdiu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania/kurzu/jazykového kurzu, ...

 • Práca

  výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, životopis, motivačný list, referencie, potvrdenie o odbornej praxi, potvrdenie o trvalom bydlisku, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa/rodičovského príspevku, potvrdenie o výške dôchodku, potvrdenie o zdravotnom poistení, potvrdenie o pracovnej neschopnosti, potvrdenie o ukončení pracovnej neschopnosti, potvrdenie o príjme, pracovná zmluva, zmluva o dielo, dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytovaní služieb, ...

 • Podnikanie

  živnostenský list, výpis z obchodného registra, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy, potvrdenie o podaní daňového priznania, daňové priznanie, súvaha,osvedčenie o existencii a záväzkoch spoločnosti, potvrdenie o akcionároch spoločnosti,osvedčenie o obchodnom podiele, rôzne typy zmlúv, všeobecné obchodné podmienky ...

 • Majetkové záležitosti

  výpis z katastra nehnuteľností, zmluva o kúpe/predaji nehnuteľnosti, zmluva o nájme, testament a iné dokumenty súvisiace s dedičským konaním, ...

 • Súdne a policajné listiny

  rozsudok, uznesenie, oznámenie, vyžiadanie stanoviska, výzva a poučenie, vyjadrenie odporcu, odpor, dožiadanie o právnu pomoc, odpoveď dožiadaného orgánu, výsluch svedka, trestný rozkaz, zatýkací rozkaz, pozostalostný výmer, ...