Úradný preklad Úradný preklad z/do anglického a nemeckého jazyka

Úradne overený preklad“, „súdny preklad“, „úradný preklad“, „overený preklad“ či „preklad s pečiatkou“ sú viaceré zaužívané názvy pre ten istý typ prekladu – prekladu, ktorý vykonáva prekladateľ zapísaný v Zozname ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený svoj preklad opatriť úradnou pečiatkou so štátnym znakom Slovenskej republiky.


Prekladateľ je povinný s prekladom zviazať prekladaný dokument. Pre tento účel poslúži buď originál dokumentu, notársky overená kópia, eventuálne i obyčajná kópia – v závislosti od požiadaviek cieľového príjemcu prekladu. Uvediem príklad: Oslovujú ma klientky, ktoré sa uchádzajú o prácu opatrovateľky v zahraničí a potrebujú preklad príslušných dokumentov pre sprostredkovateľskú agentúru - agentúra vo väčšine prípadov uvedie, že je postačujúce ak sa s prekladom zviaže obyčajná kópia. V prípade vybavovania úradných záležitostí je však obyčajná kópia spravidla nedostačujúca a vyžaduje sa, aby bol s prekladom zviazaný buď originál alebo notársky osvedčená kópia. Svojim klientom preto vždy odporúčam, aby túto informáciu overili priamo na mieste, na ktorom budú preklad odovzdávať.


Notársky osvedčenú kópiu dokumentu vyhotovuje notár. Keďže sa do cudzieho jazyka prekladá i osvedčovacia doložka notára, je potrebné navštíviť najprv notára a až potom doručiť dokument na preklad. V meste Pezinok túto službu poskytujú nasledujúce notárske úrady.


Základná cena úradného i neúradného prekladu predstavuje:


  • 25 € za každú začatú normostranu (t. j. 1800 znakov s medzerami) bežného prekladu
  • 35 € za každú začatú normostranu časovo/odborne náročného prekladu
  • 35 € za každú začatú normostranu prekladu pri vyhotovení do 24 hodín

Na preklad osvedčení o evidencii (technických preukazov) dovezených vozidiel sa vzťahuje špeciálna zvýhodnená cena.


Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu úhrady, zálohy, možnosti zaslania poštou, dodania viacerých vyhotovení prekladu a pod. Vám rada poskytnem telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.